17 юли

Семинар Мер-Ка-Ба

nlznew

В Школата на Друнвало Мелхизедек – Цветето на живота, Ласло е един от най-отдадените и постоянно работещи фасилитатори между 2006-2012.

„Чрез този нов опит, който ще придобиете, вие ще стигнете до невероятната дълбочина на нивото на старите и новите обучения.
Домашната атмосфера на семинарите му е уникална и единствено тя е съчетана със споделянето от него най-интересната и най-нова информация в актуалното суровоядство.
С неговите много дълбоки и опитни духовни пътешествия преживени из целия свят, той е докоснал сърцата на много Братя и Сестри от всички възрасти.

Споделен опит от участници

Новите методи на Друнвало ми позволиха да комбинирам всички негови учения в един семинар, в който хората ще имат възможността да активират своята МерКаБа автоматично, но този път ще е от пространството на Сърцето. Целият труд на Друнвало е представен в този семинар. Това, което ще научите по време на семинара излиза извън разбирането за МерКаБа до пълното разбиране за еволюцията на човешкото съзнание, която тече в този момент.

Това е възможно най-обновената информация дадена от Възнесените Учители на Човечеството. Разбирането на Процеса на Възнесение и Сътворяването от Сърцето, а не от ума, е най-важното знание, дадено на Човечеството.”

Някои от темите:
– Школата по припомняне на Друнвало Мелхизедек – съзнанието на Земята и човечеството е достигнало до ниво на съзнанието, което е готово да сътворява от Сърцето, което е противоположно на сътвореното от ума.
– Разбирането на това как Процеса на Сътворение работи, различията между реалност създадена на базата на Любовта и Страха.
– Синята Школа на Клодет Мелхизедек и как да я прилагаме на практика в ежедневието ни.
– Много Сакрални Древни Ритуали, Медитацията на Единния дъх, Медитацията за навлизане в свещеното пространство на Сърцето, Медитация за отваряне на Третото Око, Суфи танцът на Сърцето и едно от най-ефективните лекуващи Лечебни кръгове, дадени на човечеството посредством Друнвало.
– Активация на Сноповете от Светлина – ослепителната Светлина над главите на Светците е едно от нещата, които имате възможността да сътворите и за себе си.
– Как да програмирате своята МерКаБа и самата активация на Новата Медитация за МерКаБа
– Медитация за Процеса на Сътворяване (от малкото пространство на Сърцето)
Малкото пространство на Сърцето – Измерение на Съзнанието, в което не съществува понятието време, източника на всички тайни.
– Навлизане в Свещеното пространство на Сърцето и изживяване на истинското Щастие, на истинската мисия на вашето съществуване.

Това е най-простото, най-лесното и най-директното учение по въпроса за Възнесението, което някога е представяно на човечеството с технологията в 21-ви век, а като графиките са красиви и ясни.
Ако искате да бъдете част от това Свързване чрез Сърцето, за мен ще бъде чест да ви водя по Пътя на припомнянето на истината за това кои сте вие всъщност.

Цена;
222 Евро – Има отстъпка от тази цена за ученици и пенсионери
Цената включва медитационна маска http://mindfold.com/
и бюфет с пресни плодове, ядки, вода, чай и кафе.
Дата на провеждане на семинара: от 18 Юли (четвъртък) до 21 Юли (неделя) от 9:30-18:30
Моля да си запазите място предварително и заплатете 50% от сумата най-късно до 10 Юли, за да си гарантирате мястото. Местата са ограничени!

Организатор: Ива Митева-Славчева, Център АВАТАР
Тел.: +359 888 936 452
e-mail: ivamitevaslavcheva@gmail.com ; iva@avatar-co.net

Можете да получите повече информация и при нашите партньори:

1. Био-Магазинче Зелена Земя и ресторант Soul Kitchen
ул. Раковски 201 (вход от улица Любен Каравелов 70), soul-kitchen.bg

2. Книжарница „Нова Епоха“,
ул. „Шести септември“ 28,
novaepoha.com

3. Ресторанти „Слънце и Луна“ и магазин Инкетинке
ул. Уилям Гладстон 18Б (ъгъла с ул. Княз Борис I)
ул. 6-ти септември 39 (малките 5-те кьошета)
ул. Юрий Венелин 1
sunmoon.bg

От моето Сърце към Вашето,
Ласло
Алоха

http://www.cvetenajivota.bg/bg/biografiya-laslo-zoltan-nagi

http://www.drunvalo.net/upcoming/sor/events.php?eve=1720

––––––––––––––––––––-
English
“In Drunvalo’s previous school the Flower of Life organization, Laszlo was one of his most dedicated full time facilitator between 2006-2012. With that background You will have an amazing level of depth of Drunvalo’s old and new teachings. His workshop atmosphere is set up with a unique home feeling as well as with his sharing of the most exciting up to date information in the raw food movement. With his very deep internationally lived and experienced spiritual journey he has touched the lives of many Sisters and Brothers of all ages.” Participants’ feedback

Drunvalo’s new teachings have allowed me to combine all his teachings in one workshop in which people will activate their MerKaBa automatically, but this time from the heart. Drunvalo Melchizedek’s entire life’s work will be completed in this workshop. The workshop’s teaching goes far beyond the MerKaBa to the complete understanding of the human consciousness revolution that is now occurring.
This is the most updated work given by the Ascended Masters to the Humanity. Understanding Ascension Process and Creation from the Heart (not from the brain) is the most important work given to Humanity.

Some of the topics:
Drunvalo Melchizedek’s The School of Remembering, – the consciousness of the Earth and humanity has come to a point where we are ready to create from the heart again versus from the brain.
Understanding of how Creation Process works, the difference between Love and Fear base reality.
The Blue School of Claudette Melchizedek and how to apply it in our daily lives.
Many Sacred Ancient Rituals; Unity Breath Meditation, Heart Meditation, Opening the Third Eye Meditation, the Sufi Heart Dance Meditation and one of the most effective Healing Circle exercises given to humanity by Drunvalo.
Beams of Light Activation, – the glory shining above the heads of the Saints is also your innate ability to create your own.
How to program the MerKaBa and activation of the New MerKaBa Meditation
Creation Process (from the Tiny Space of the Heart) Meditation – The Tiny space of the Heart – the timeless dimension of the consciousness, the ultimate source of all secrets.
Step into the sacred space of the heart and experience the real Joy, the true purpose of your existence!

This is the simplest, easiest and most direct teaching on the subject of ascension ever offered to humanity with 21st century’s technology as the graphics are beautiful and clear.
If you wish to be part of this gathering, it will be my honor to assist you in remembering the truth of who you really are.

Price: Sofia, Gen. Gurko 38A, Avatar Centre
222 EUR- Students and Pensioner discount
The price is includes with a mediation mask http://mindfold.com/
and buffet style fruit, nuts, water, tea and coffee.
Hours; 18.7.13 – 21.7.13
9:30-18:30

The spaces are limited so registrations are required!

Organizer: Iva Miteva-Slavcheva
Phone: +359 888 936 452
email address: ivamitevaslavcheva@gmail.com ; iva@avatar-co.net

From my Heart to Yours,
Laszlo
Aloha

http://www.cvetenajivota.bg/bg/biografiya-laslo-zoltan-nagi

http://www.drunvalo.net/upcoming/sor/events.php?eve=1720

 

[fbcomments title=""]

Оставете ни коментар

Партньори