24 окт.

Проект „Новото тракийско злато“

„Новото тракийско злато” e петгодишен проект (2009-2014) за устойчивото развитие на Източните Родопи, изпълняван от холандските природозащитни организации АРК и Авалон, които имат голям международен опит в проекти за опазване на околната среда и биоземеделието. Проектът е финансиран от Националната пощенска лотария на Холандия, най-голямата в страната благотворителна лотария, която подпомага 75 неправителствени организации, работещи за по-честен и по-зелен свят.

 

„Новото тракийско злато” е уникален проект, съчетаващ в интегриран подход работата по трите компонента: дива природа, биологично земеделие и екотуризъм. Според екипа на проекта опазвайки и възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез природосъобразно пашуване може да се създаде база за развитието на нова зелена икономика в района. Източните Родопи имат всички предпоставки да се превърнат в център за екотуризъм – уникална природа, изключително разнообразие на флора и фауна, богато културно наследство. Съчетано с екотуризма биологичното земеделие не само дава качествена храна, но създава работни места, повишава жизнения стандарт на местните хора и намалява обезлюдяването на района.

 

Проектът се развива в пет целеви общини на Източните Родопи – Маджарово, Кърджали, Ивайловград, Крумовград и Стамболово.

Конкретни под-дейности

– Закупуване и връщане в природата на видове диви живодни и възстановяване на естественото пашуване на защитени породи домашни животни (напр. Родопско късорого говедо).

– Включване на собственици на къщи за гости и малки хотели в нова мрежа на еко- и селски туризъм, тяхното обучение и подпомагане кандидастването им по проекти (мярка 311) на Програмата за Развитие на Селските Райони 2007-2013.

– Включване на земеделски производители и преработватели (по възможност притежаващи и къщи за туристи) в програма от обучителни курсове по биологично земеделие, консултации, развитие на биологични ферми и помощ при кандидастване за субсидии (напр. по мерки 214 и 121) от ПРСР 2007-2013

– Включване на био-производителите в кооперации от нов тип с цел подобряване на техните доходи.

 КОМПОНЕНТ „РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

РЕЗУЛТАТИ 2009-2011 Г.

-Организирани и проведени 5 Информационни дни в 5-те целеви общини (Кърджали, Крумовград, Ивайловград, Маджарово, Стамболово) за повече от 170 души.

-Широка аудитория информирана за био-змеделските принципи и практики, сертификационни изисквания, целите на проекта НТЗ и др.

-Формирани 5 Фокус-групи за съставени от местни заитересовани страни зз координация с 5-те целеви общини.

-Шест курса бяха проведени през 2010 г., с помощта на национални експерти в областта на био-производство на мед, билки, животни, плодове и зеленчуци, ядки, био-сертификация. През 2011 се проведоха курсове в областта на био-растителната защита, и 2 семинара за производството на сусам/житни и маркетинг на био-продукция.

– Повече от 180 души бяха обучени повреме на общо 9 обучителни събития. Всички обучаеми получиха сертификати за участие.

– Бяха съставени и публикувани Наръчници за а) принципи и практики на био-производството, б) био-билки, c) био-растителна защита, а също и копич на технологични карти и информация, раздавани на обучаемите фермери.

– Две функциониращи сертифицирани био-ферми в района на с.Тополово и с. Горно поле, общ.Маджарово бяха избрани да се превърнат в смесени Моделни био-ферми (растения и животни).

– През 2009 г., проктът НТЗ стартира със 7 сертифицирани производители; бе съставена и база-данни от около 80 потенциални био-производители и преработватели. Към настоящият момент 2011 г. има 35 сертифицирани или в преход производители и 3-ма преработватели, контролирани от 3 сертификационни органа в България.

– Досега, 6-ма фермери са подкрепени финансово от проекта НТЗ компонент био-земделие, чрез покриване на 50% от техните годишни разходи за сертификация.

– Редовни консултации и полева помощ към управителите на 2-те НТЗ Моделни био-ферми и други фермери.

– Био-компонента на НТЗ отправи покана към био-производителите да продават продукцията си на платен щанд на открития пазар в Кърджали през 2011 г.

–  През 2010 г. започнаха първите действия по привличане на утвърдени преработватели (на сладка, тахан, вино и билки), които биха изкупували био-суровини от целевия регион на Източни Родопи.

– Първият етап на проекта включва възприемането му от местните общности, обучение и демонстрации. След идентифициране на перспективните био-производства, няколко перспективни био-продукта бяха подбрани за разработване, като вино, тахан, билки, сладка, мед, ядки.

– Обучение в коопериране на био-фермерите бе включвано в 6 от 8-те обучителни курса.

– Първият Ден на Отворените Врати бе организиран в Моделната НТЗ био-ферма в с.Тополово през Октомври 2010 г. Повече от 60 души участваха, представляващи всички заинтересовани групи. Това създаде голям ПР ефект за проекта НТЗ.

Повече информация за този прекрасен проект може да получите на:http://newthraciangold.eu

 

[fbcomments title=""]

2 коментара

  1. Ако може да се включим по някакъв начин относно опазването на пещерите в Източни Родопи, сме насреща !

  2. jivko.djamiarov каза:

    Ще се радваме да напишем и статия за опазването на пещерите в Източните Родопи. Тази тема е много важна за нас.

Оставете ни коментар

Партньори